General Conditions of Participation

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
(Παρατίθεται το πρόγραμμα της εκδρομής και ο τιμοκατάλογος )

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλομένων μερών στο οργανωμένο ταξίδι.

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
Η εταιρία μας CEL TOURS A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») με έδρα την Αθήνα (οδό Σόλωνος 45, 106 72 ), έχει ως σκοπό μεταξύ άλλων την διοργάνωση ταξιδιών (Αρ.αδείας ΕΟΤ 02577), και είναι μέλος του Συνδέσμου των στην Ελλάδα Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων ΗΑΤΤΑ (ΑΜ 502).Η συμμετοχή σας σε κάποια από τις εκδρομές της CEL TOURS Α.Ε. είναι μια σύμβαση ανάμεσα σε σας και την εταιρία CEL TOURS A.E.

2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ
Οι πληροφορίες, τα στοιχεία που περιέχονται στους Γενικούς όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από την Εταιρεία μας, κατά το χρόνο σύνταξης του εντύπου για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Η τελική διαμόρφωση του ταξιδιού, των υπηρεσιών και της τιμής του περιέχονται στην παρούσα σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση καλύπτει εσάς και τα πρόσωπα που εκπροσωπείτε και καλύπτετε οικονομικά και τα ονόματα τους αναγράφονται σε αυτή τη σύμβαση. Η συμμετοχή σας σε οργανωμένο ταξίδι προϋποθέτει την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και την αποδοχή εκ μέρους σας των όρων αυτής. Η σύμβαση ολοκληρώνεται και τίθεται σε ισχύ με την πληρωμή της προκαταβολής, την έκδοση της σχετικής απόδειξης είσπραξης και την συμπλήρωση και υπογραφή της παρούσας σύμβασης, και όχι από οποιοδήποτε άλλο χρονικό σημείο. Αντίγραφο της σύμβασης λαμβάνετε υποχρεωτικά.

3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Για να εγγραφείτε σε κάποιο από τα ταξίδια μας απαραίτητη προϋπόθεση είναι α) η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας και β) η καταβολή της προβλεπόμενης προκαταβολής, η οποία είναι ίση με το 35% της αξίας εκάστου ταξιδιού σύμφωνα με την έκδοση του τιμοκαταλόγου της αντίστοιχης σεζόν. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής και δεν γίνεται γραπτή αποδοχή των όρων της παρούσης σύμβασης δεν υποχρεώνουν την Εταιρία να πραγματοποιεί κρατήσεις. Κρατήσεις και συμμετοχές είναι δυνατές και μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα, ο οποίος όμως οφείλει να ακολουθήσει τις διαδικασίες και τους όρους που έχει καθορίσει η Εταιρία. Κάθε ”δέσμευση”, ”παροχή” ή ”οδηγία” του πράκτορα προς τον ταξιδιώτη εκτός των ως άνω ορίων, είναι άκυρη και ουδόλως δεσμεύει την Εταιρία.

Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 10 τουλάχιστον πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία μας να ακυρώσει την κράτηση και να απαιτήσει ακυρωτικά σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν.

Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί και τρίτα πρόσωπα, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι.

Ο πελάτης έχει καταχωρηθεί με το όνομα που δόθηκε από τον/ την ίδιο/ α ή από το πρακτορείο το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του. Παρακαλούμε όπως ελέγξετε το διαβατήριο σας καθώς η επιχείρηση Cel Tours AE δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους στο εισιτήριο και στις λοιπές κρατήσεις. Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου λόγω αλλαγής ονόματος είναι πιθανή χρέωση ακυρωτικών.

Για να πραγματοποιηθεί η κράτηση θα πρέπει να αποσταλεί πεντακάθαρη φωτοτυπία του διαβατηρίου ή να αποσταλεί σκαναρισμένο με email. Τα στοιχεία πρέπει να είναι γραμμένα και χειρόγραφα και να έχουν υπογραφεί από τον πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε κράτηση ή στην έκδοση βίζας όπου χρειάζεται.
.
4. ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές που αναγράφονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό μας, έχουν υπολογισθεί με βάση τα στοιχεία κόστους του ταξιδιού (αεροπορικούς ναύλους, κόστος μεταφορών, προσφορές ξενοδοχείων) και των συναλλαγματικών ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης του τιμοκαταλόγου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, σε περίπτωση αλλαγής των παραγόντων κόστους του ταξιδιού. Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) αναφέρονται οι ακόλουθοι λόγοι:

-Αύξηση αεροπορικών ναύλων, επίναυλων καυσίμων, τελών, φόρων

-Αισθητή αύξηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε σχέση με τO ευρω.

Αλλαγή της τιμής των ταξιδιών λόγω των ανωτέρω αιτιών, μπορεί να γίνει μέχρι 20 μέρες από την αναχώρηση. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό για τους παραπάνω λόγους, ο πελάτης, εντός τριών ημερών από την ειδοποίησή του, μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλει ή να του προσφερθεί ένα άλλο ταξίδι ίσης αξίας. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν απαντήσει εντός της παραπάνω προθεσμίας η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση, αφαιρουμένων των διαχειριστικών εξόδων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον όρο περί ακυρώσεων. Η ανεπαίσθητη αλλαγή της τιμής (μη υπερβαίνουσα το 10% της αξίας της εκδρομής) δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της συμμετοχής κατά τα ανωτέρω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις τιμές που αναγράφονται στους τιμοκαταλόγους δεν περιλαμβάνονται κάποιες πρόσθετες δαπάνες, όπως φόροι αεροδρομίων, λιμενικά τέλη, άλλοι φόροι και προσαυξήσεις, φιλοδωρήματα, βίζες, εορταστικά δείπνα κ.λ.π.. Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από το τμήμα πωλήσεων της Εταιρίας μας και από το πρόγραμμα – τιμοκατάλογο του ταξιδιού για την ακριβές κόστος και τον τόπο καταβολής τους.

Οι τιμές για τους φόρους και τις βίζες έχουν υπολογιστεί με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης του τιμοκαταλόγου και μπορεί να τροποποιηθούν μέχρι την πραγματοποίηση της εκδρομής. Τα έξοδα βίζας είναι υπολογισμένα ως τιμή ομαδικής βίζας. Σε περίπτωση αλλοδαπού διαβατηρίου, express ή μεμονωμένης βίζας, η τιμή διαφοροποιείται κατά περίπτωση.

Οι τοπικοί φόροι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του πακέτου και η καταβολή τους είναι υποχρεωτική, ενώ είναι πληρωτέοι στον προορισμό. Σε αντίθετη περίπτωση δεν δίνεται άδεια επιβίβασης για επιστροφή στην Ελλάδα.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η Εταιρία μας ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ των πελατών / ταξιδιωτών και των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιεί για τη διοργάνωση των ταξιδιών (μεταφορικές εταιρίες, αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία κ.α.) στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Η Εταιρεία έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων, ξένων προς την παροχή υπηρεσιών και των συνεργατών τους και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων λόγω αστάθμητων παραγόντων όπως, ενδεικτικώς, καιρικές συνθήκες, επιδημίες, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, καταστροφές, απεργίες, πολιτικά γεγονότα, πόλεμος ή απειλή πολέμου, αεροπειρατείες, τρομοκρατικές ενέργειες, αναταραχές κ.α.

Λόγω της πιθανότητας μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους οι πελάτες δεν πρέπει να προγραμματίζουν επισκέψεις κατά τις ημέρες των πτήσεων ή γενικά μεταφοράς τους από τον έναν προορισμό στον άλλο.

Τονίζεται ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στην ματαίωση του ταξιδιού ή σε μη εκτέλεση ή σε πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανωτέρας βίας. Η Εταιρεία στις ανωτέρω περιπτώσεις θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους πελάτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών εκτάκτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν από τους ίδιους τους πελάτες.

Είναι αυτονόητο ότι η Εταιρία μας δεν φέρει καμιά ευθύνη για ανωμαλίες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της ή που οφείλονται σε πταίσμα των ανωτέρω φορέων παροχής υπηρεσιών ή που από τη φύση τους είναι αδύνατη η πρόβλεψη και η αντιμετώπισή τους. Τέτοιες περιπτώσεις είναι ενδεικτικώς η κλοπή, η απώλεια, η φθορά αποσκευών και διάφορων αντικειμένων, η απώλεια χρημάτων και ταξιδιωτικών εγγράφων των ταξιδιωτών κλπ., καθώς και όσες άλλες αναφέρονται παρακάτω. Φυσικά, η Εταιρία μας για την αντιμετώπιση των ως άνω περιπτώσεων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών.

6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Εταιρία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και συνεπέστερη εκτέλεση των προγραμμάτων των ταξιδιών. Έχει καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια όλων των προγραμμάτων της Εταιρίας, των πληροφοριών και των καταχωρήσεων σε αυτά. Παρ’ όλα αυτά, και επειδή από την ημερομηνία εκδόσεως των σχετικών εντύπων και μέχρι την πραγματοποίηση της εκδρομής είναι πιθανόν να επέλθουν αλλαγές τις οποίες η Εταιρία δεν είναι δυνατόν να ελέγξει, κάποιες λεπτομέρειες μπορεί να μη συμφωνούν απολύτως με τα αναγραφόμενα στα παραπάνω έντυπα κατά το χρόνο πραγματοποίησης της εκδρομής (λ.χ. μη λειτουργία ενός μουσείου ή άλλου αξιοθέατου, τεχνικά προβλήματα σε ανέσεις και εξοπλισμό ξενοδοχείων κλπ.).
Απρόβλεπτες καταστάσεις είναι δυνατόν να καταστήσουν επιβεβλημένη τη διαφοροποίηση του προγράμματος πριν από τη αναχώρηση ή και κατά τη διάρκεια εκδρομής.

1. Πριν από την αναχώρηση η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα του ταξιδιού εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων, όπως καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων των μεταφορικών μέσων, αλλαγές κατηγορίας ξενοδοχείων λόγω προβλημάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή μη σωστό έλεγχο των κρατήσεων των ξενοδοχείων, ή ακόμη και λόγω εκτάκτων γεγονότων που διαδραματίζονται στη χώρα όπου γίνεται το ταξίδι. Τέτοια γεγονότα είναι, ενδεικτικώς, καιρικές συνθήκες, επιδημίες, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, καταστροφές, απεργίες, πολιτικά γεγονότα, πόλεμος ή απειλή πολέμου, αεροπειρατείες, τρομοκρατικές ενέργειες, αναταραχές κ.α.

Στις περιπτώσεις αυτές ο πελάτης / ταξιδιώτης έχει 3 εναλλακτικές λύσεις:
-Να δεχθεί την αλλαγή.
-Να αγοράσει άλλη εκδρομή της Εταιρίας μας με την ίδια τιμή πώλησης ή φθηνότερη, όπου θα του επιστραφεί η διαφορά της τιμής ή ακριβότερη, όπου θα πληρώσει την επιπλέον διαφορά της τιμής.

-Να ακυρώσει το ταξίδι του με ταυτόχρονη επιστροφή όλου του χρηματικού ποσού που έχει καταβάλλει, αφαιρουμένων των διαχειριστικών εξόδων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον όρο περί ακυρώσεων.

2. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο αρχηγός ή τοπικός αντιπρόσωπος έχει το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα του ταξιδιού όταν πρόκειται να αντιμετωπίσει κάποιο έκτακτο γεγονός, όπως ακυρώσεις ή καθυστερήσεις δρομολογίων μεταφορικών μέσων ή ακόμη και γεγονότα ανωτέρας βίας (πόλεμος, πραξικόπημα, σεισμός κ.α. ). Όλα τα έκτακτα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητά, μεταφορές κ.α.) επιβαρύνουν τον ταξιδιώτη εφόσον η φύση αυτών των γεγονότων καθιστά αδύνατη την πρόβλεψη τους.

7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Η Εταιρία μας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι για τους κάτωθι λόγους:

  • Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας (ως αναφέρονται ανωτέρω) ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει στους συμμετέχοντες στο ακέραιο το ποσό των χρημάτων που έχουν ήδη καταβάλλει, αφαιρουμένων των διαχειριστικών εξόδων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον όρο περί ακυρώσεων.
  • Περιορισμένη συμμετοχή (για τα αεροπορικά προγράμματα απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 16-20 ατόμων και για τα οδικά προγράμματα ελάχιστη συμμετοχή 25 ατόμων).Στην περίπτωση αυτή η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τους συμμετέχοντες 7-8 ημέρες πριν από την αναχώρηση της εκδρομής να τους επιστρέψει στο ακέραιο το ποσό των χρημάτων που έχουν ήδη καταβάλλει αφαιρουμένων των διαχειριστικών εξόδων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον όρο περί ακυρώσεων.

Επίσης σε περιπτώσεις περιορισμένης συμμετοχής, η εκδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιβάρυνση που αναγράφεται στο πρόγραμμα της εκδρομής και δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης. Η επιβάρυνση καθορίζεται από τις υπάρχουσες συμμετοχές και ο πελάτης ενημερώνεται για το επιπλέον κόστος με την πραγματοποίηση της κράτησης.
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις ο πελάτης έχει δικαίωμα να αγοράσει άλλη εκδρομή της Εταιρίας μας με την ίδια τιμή πώλησης ή φθηνότερη που θα του επιστραφεί η διαφορά της τιμής, ή ακριβότερη, όπου θα πληρώσει την επιπλέον διαφορά της τιμής.

8. ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Τήρηση Οδηγιών.
Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών. Στα οργανωμένα ταξίδια απαραίτητη είναι η φιλική διάθεση και κοινωνικότητα μεταξύ των ταξιδιωτών, το ομαδικό πνεύμα και η κατανόηση σε τυχόν αντιξοότητες. Οι συνοδοί χρειάζονται τη βοήθειά σας για την ομαλή εξέλιξη του ταξιδιού. Βασική υποχρέωση του κάθε ταξιδιώτη που συμμετέχει σε οργανωμένα ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης και ασυνέπειας το αποτέλεσμα για τον ταξιδιώτη είναι η απώλεια του ταξιδιού ή της μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας χωρίς αποζημίωση. Ο ταξιδιώτης πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα. Έξοδα εκδρομών κλπ., που δεν ακολούθησε ο ενδιαφερόμενος δεν επιστρέφονται.

Στα αεροδρόμια ο πελάτης θα πρέπει να βρίσκεται δύο τουλάχιστον ώρες πριν την ώρα αναχώρησης. Οι συμμετέχοντες σε οργανωμένο ταξίδι, που κατοικούν εκτός νομού Αττικής, θα πρέπει να φροντίζουν για την άφιξή τους στον τόπο αναχώρησης μία ημέρα πριν την ημερομηνία αναχώρησης, προκειμένου να μην επηρεάζονται από τυχόν καθυστέρηση των τοπικών μέσων μεταφοράς. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς του οργανωμένου ταξιδιού από τέτοια καθυστέρηση συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επανασύνδεση με την υπόλοιπη ομάδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα επανασύνδεσης βαρύνουν τους ίδιους τους πελάτες, η δε Εταιρεία θα καταβάλει προσπάθεια να τους συνδράμει.

Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κλήση για παράσταση ενώπιον αρχής, σύλληψη, απαγόρευση εισόδου ή εξόδου ή άλλη ακύρωση από τις εθνικές αρχές.
Δεν μπορείτε να κάνετε καμία τροποποίηση στο ταξίδι σας, ούτε και αλλαγή ξενοδοχείου όταν το ταξίδι είναι εν εξελίξει. Διακοπή του ταξιδιού, για οποιονδήποτε -σπουδαίο ή μη – λόγο, δεν είναι επιτρεπτή. Η εταιρία σε καμιά περίπτωση δεν επιστρέφει τα καταβληθέντα ποσά, τα δε έξοδα που προκύπτουν από τυχόν διακοπή του ταξιδιού (εισιτήρια επιστροφής κλπ.) βαρύνουν αποκλειστικά τον ταξιδιώτη.
Υποχρέωση των ταξιδιωτών είναι να μελετήσουν λεπτομερώς το πρόγραμμα της εκδρομής και τους όρους συμμετοχής. Εάν ο ταξιδιώτης έχει κάποια ειδική επιθυμία (λ.χ. είναι χορτοφάγος, επιθυμεί άλλο τύπο δωματίου αντί του στάνταρ κ.λ.π.) οφείλει να ενημερώσει με την εγγραφή του την Εταιρία, η οποία θα προσπαθήσει να τον ικανοποιήσει, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί την ικανοποίηση της ειδικής επιθυμίας.

Συνάλλαγμα: Οι ταξιδιώτες ευθύνονται για την αγορά, τη δήλωση και το γνήσιο της δήλωσης του τουριστικού ή άλλου είδους συναλλάγματος στις ελληνικές ή ξένες τελωνειακές αρχές, καθώς και άλλες αξίες και αντικείμενα που μεταφέρουν μαζί τους, υποχρεούνται δε, να συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς των αεροδρομίων και τις εθνικές νομοθεσίες κατά την παραμονή τους στα αεροδρόμια (λ.χ. ως προς τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τα προϊόντα duty free). Στην περίπτωση που οι (ελληνικές ή αλλοδαπές) αρχές δεν επιστρέψουν στον ταξιδιώτη την είσοδο η έξοδο του από τη χώρα λόγω μη ακριβούς δήλωσης του συναλλάγματος ή λόγω απαγόρευσης εισαγγελικής ή άλλης (εκ του νόμου, λόγω δικαστικής απόφασης, διοικητικού μέτρου κλπ.), η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει και ο πελάτης δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.

Ταξιδιωτικά Έγγραφα: Για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό, απαιτείται νέο διαβατήριο το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Η Εταιρεία μας συνιστά το διαβατήριό σας να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών μετά από την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής σας για την άμεση αναγνώριση της ταυτότητάς σας και για την αποφυγή προβλημάτων κατά τις μετακινήσεις σας. Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των ταξιδιωτών να λήγει τουλάχιστον 3-12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξης σε αυτές. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του(διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικά εμβολιασμών, άδεια αποδημίας, βίζα, κ.α.). Η Εταιρία μας δύναται, κατά την κρίση της, να εξυπηρετήσει τους ταξιδιώτες για την εξασφάλιση των εγγράφων αυτών και δεν έχει ευθύνη για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο πελάτης.

Οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων ή άδειας παραμονής, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά εγγράφως την Εταιρεία και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα που ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής χωρίς χρέωση ακυρωτικών.

Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη της φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ΄ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση απώλειας, η εταιρία μας δεν φέρει καμιά ευθύνη, ωστόσο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνδράμει στην ανεύρεσή τους.

Εμβολιασμοί- Υγεία: Η Εταιρεία παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω όμως των ιατρικών προσωπικών δεδομένων ο πελάτης φέρει ο ίδιος την ευθύνη να απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονομικά γραφεία για τους υγειονομικούς κανονισμούς της κάθε χώρας, καθώς και για τα εμβόλια ή τα φάρμακα που θα πρέπει ενδεχομένως να προμηθευτεί. Έχετε πάντα μαζί σας τα σχετικά πιστοποιητικά. Έχετε πάντα μαζί σας ένα φαρμακείο εφοδιασμένο με τα απαραίτητα για την αντιμετώπιση ελαφρών περιστατικών.
Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (άτομα τρίτης ηλικίας, έγκυοι, άτομα με προβλήματα κινητικότητας), θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά την Εταιρεία και να λαμβάνουν την σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν. Σε περίπτωση που αν και εν γνώσει του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζουν δηλώσουν συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι και δεν έχουν ενημερώσει την Εταιρεία για το υφιστάμενο πρόβλημα υγείας τους, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επιπλοκή στο ταξίδι εκ του λόγου αυτού.

Η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Σε περίπτωση επέλευσης ενός τέτοιου συμβάντος η Εταιρία θα συνδράμει και θα συμπαρασταθεί στον παθόντα κατά το μέτρο του δυνατού, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός σχετικού εξόδου (λ.χ. κόστος νοσοκομείου, ιατρών, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μετάβασης οικείων, περαιτέρω παραμονής κ.λ.π.). Επειδή δε η εκδρομή των υπολοίπων ταξιδιωτών θα πρέπει να συνεχιστεί κανονικά, οι υπεύθυνοι της Εταιρίας στην περιοχή (αρχηγοί, συνοδοί, αντιπρόσωποι κλπ.) δεν δύνανται να παραμένουν πέραν των εύλογων ορίων – όπως αυτά επιβάλλονται και καθορίζονται από την αναγκαιότητα ομαλής συνέχισης του προγράμματος των υπολοίπων μελών της ομάδας – μαζί με τον παθόντα κατά την περίθαλψη, νοσηλεία κλπ., αυτού.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το ταξίδι ενός ταξιδιώτη και να φροντίσει για την μετάβασή του στην Ελλάδα, εάν κατά την κρίση της κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή η δική του ή των λοιπών εκδρομέων.

Ακύρωση εκδρομής για οποιοδήποτε έκτακτο ιατρικό συμβάν προκύψει στον πελάτη η συγγενικό του πρόσωπο πριν την αναχώρηση(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εγκυμοσύνη, καρδιακό επεισόδιο, επιπλοκή χολής κλπ) χρεώνεται βάσει ακυρωτικών (Παράγραφος 11 της παρούσης). Η Εταιρία μας προσφέρει προαιρετική ασφάλεια ακυρώσεων με εξαιρετικά χαμηλό πρόσθετο κόστος για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ένθετο τιμοκατάλογο η από το τμήμα πωλήσεων .

Αποσκευές: Κάθε ταξιδιώτης δικαιούται να μεταφέρει μαζί του μια βαλίτσα βάρους μέχρι 20 κιλών και μια χειραποσκευή διαστάσεων 53cm Χ 26cm X 23cm. Στα αεροπορικά ταξίδια το βάρος των αποσκευών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα (20) είκοσι κιλά και οι αεροπορικές εταιρίες επιτρέπουν μόνο μια χειραποσκευή των (5) πέντε κιλών στην καμπίνα του αεροσκάφους. Στην περίπτωση υπέρβαρου είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε το αντίτιμο που θα σας ζητήσει η αεροπορική εταιρεία κατά την ώρα της αναχώρησης. Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών και η Εταιρία μας ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.

Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας ή καθυστέρησης των αποσκευών, η αεροπορική εταιρία (και σε καμιά περίπτωση η CEL TOURS A.E.) θα αποζημιώσει τον ταξιδιώτη μόνο για το βάρος της αποσκευής, σύμφωνα με τη συνθήκη της Βαρσοβίας, ανεξαρτήτως της αξίας του περιεχομένου της αποσκευής. Για το λόγο αυτό μην τοποθετείτε είδη μεγάλης αξίας στις αποσκευές.

Παράπονα:
Τυχόν παράπονα θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στον αρχηγό – συνοδό ή στον τοπικό αντιπρόσωπο μας, που θα προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν το αίτημα σας. Δεν μπορεί να υπάρξουν παράπονα στην επιστροφή χωρίς να έχουν υπάρξει ανάλογες διαμαρτυρίες κατά τη διάρκεια της εκδρομής ούτως ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να φροντίσουμε αυτό που σας ενοχλεί και αντίκειται στην αρχική μας σύμβαση. Εάν κάποιο πρόβλημα δεν λυθεί, θα πρέπει να παραπονεθείτε εγγράφως στην Εταιρία μας εντός 7 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής σας μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή του. Μετά την πάροδο του 7ημέρου η Εταιρεία μας δεν υποχρεούται να απαντήσει σε οποιοδήποτε αίτημά σας.

9. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αεροπορικά εισιτήρια:
Οι αεροπορικές μετακινήσεις των ομαδικών ταξιδιών πραγματοποιούνται με εισιτήρια οικονομικής θέσης και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό ταξιδιωτών (ο οποίος διαφέρει ανάλογα με το ταξίδι) και υπόκεινται σε περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές μετακινήσεις των μεμονωμένων ταξιδιωτών πραγματοποιούνται με εισιτήρια θέσεως ανάλογα με την προτίμηση των ταξιδιωτών. Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών χωρίς καμιά προειδοποίηση. Σε καμιά περίπτωση η Εταιρία μας δεν μπορεί να επέμβει στην αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και το χρόνο αναμονής των ανταποκρίσεων. Οι όροι οι οποίοι αναγράφονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου, το οποίο έχει εκδοθεί στο όνομα του ταξιδιώτη, είναι το συμβόλαιο του πελάτη απευθείας με την αεροπορική εταιρία, στην οποία η εταιρία μας έχει μεσολαβήσει για να εξασφαλίσει τη θέση και όχι την εναέρια μεταφορά. Παρά το γεγονός ότι οι όροι αυτοί βασίζονται σε διεθνείς συμβάσεις, υπάρχουν συγκεκριμένες αεροπορικές οι οποίες περιορίζουν ή εξαιρούν την υποχρέωση τους να υπόκεινται σε διεθνείς συμβάσεις.
Οι αεροπορικές εταιρίες έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο και ευθύνη για τα πραγματοποιούμενα αεροπορικά δρομολόγια, η δε Εταιρία μας δεν δύναται να παρέμβει και ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά. Έτσι, ενδεικτικώς αναφέρεται, ότι η CEL TOURS A.E. ουδόλως ευθύνεται για αλλαγές που επέρχονται από τις αεροπορικές εταιρίες για λειτουργικούς λόγους στους τύπους αεροσκαφών, στο πρόγραμμα πτήσης, στους ενδιάμεσους σταθμούς (transit) κλπ., στις ώρες αναχωρήσεων ή αφίξεων των πτήσεων κ.α., καθώς επίσης για την επιλογή θέσεων (αριθμός θέσης, θέσεις καπνιζόντων ή μη κλπ.), για τυχόν μεγαλύτερο αριθμό κρατήσεων από τον αριθμό των θέσεων του αεροσκάφους (overbooking) κλπ.. Στην τελευταία λ.χ. αυτή περίπτωση του overbooking, είναι πιθανό να υφίσταται ακόμη και επιβεβαιωμένη και κωδικοποιημένη θέση, αλλά η αεροπορική εταιρία για οποιοδήποτε λόγο να αρνηθεί την επιβίβαση στο αεροσκάφος, χωρίς η εταιρία να φέρει καμιά ευθύνη.
Αν οι εσωτερικές πτήσεις (add on, domestic) δεν ζητηθούν κατά την αίτηση διαθεσιμότητας άλλα με καθυστέρηση, σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο αντίστοιχος ναύλος το επιβαρύνεστε σε τιμές συστήματος(full fare). Οποιαδήποτε τροποποίηση η ακύρωση ζητηθεί μετά την έκδοση του εισιτηρίου, έχει ακυρωτικά. Οι εσωτερικές πτήσεις κρατούνται με ελάχιστη σύνδεση πέντε ώρες από τη διεθνή πτήση. Σε περίπτωση που ο πελάτης ή το γραφείο που τον εκπροσωπεί δεν επιθυμεί να το τηρήσει, αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη αλλά και την κράτηση και έκδοση του εισιτηρίου.

Ξενοδοχεία:
Η κατηγορία των ξενοδοχείων είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη αυτή είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία, έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στην περιγραφή των προγραμμάτων.
Εκτός εάν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη, η παραμονή γίνεται σε δωμάτια στάνταρ (standard rooms). Εάν ο ταξιδιώτης καταβάλλοντας την διαφορά λάβει μονόκλινο δωμάτιο, αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι το δωμάτιό του θα είναι ευρύχωρο ή σε καλύτερη θέση. Εάν επιθυμείτε σε δίκλινο δωμάτιο να έχετε διπλό κρεβάτι πρέπει να μας το δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. Η εταιρία μας θα προσπαθήσει να σας το εξασφαλίσει, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί την επίτευξη του. Συνίσταται η αποφυγή των τρίκλινων δωματίων, τα οποία κατά κανόνα είναι δίκλινα με την προσθήκη τρίτου πτυσσόμενου κρεβατιού και συνεπώς όχι άνετα. Η επιλογή των δωματίων, του ορόφου κλπ., γίνεται από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου και μόνο, η οποία είναι και η αποκλειστικώς υπεύθυνη για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει το ξενοδοχείο (γεύματα, room-service κλπ.).

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραδίδονται στις 12:00 και παραλαμβάνονται στις 14:00, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης και αναχώρησης των πελατών. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κρατήσετε το δωμάτιο περισσότερο από το καθορισμένο ή να το παραλάβετε νωρίτερα, θα πρέπει να το συμφωνήσετε με την υποδοχή του ξενοδοχείου και να πληρώσετε το ποσό που θα σας ζητηθεί. Επειδή η εταιρία μας δεν ασκεί κανένα έλεγχο στα ξενοδοχεία και στις κρατήσεις των δωματίων, είναι πιθανόν να ειδοποιηθεί την τελευταία στιγμή από το ξενοδοχείο προορισμού ότι δεν είναι δυνατή η διάθεση δωματίων που έχουμε κρατήσει για τους ταξιδιώτες για οποιοδήποτε λόγο (όπως λ.χ. όταν το ξενοδοχείο έχει προβεί στην κράτηση μεγαλύτερου αριθμού δωματίων από τη δυναμικότητά του= overbooking, κ.α.). Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρία θα αντικαταστήσει το δωμάτιο με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς η Εταιρία να φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.

Κατά την άφιξή σας στο ξενοδοχείο μπορεί να σας ζητηθεί πιστωτική κάρτα ή μετρητά ως εγγύηση για να κάνετε χρήση του τηλεφώνου και των άλλων έξτρα υπηρεσιών που προσφέρονται (λ.χ ψυγείο-minibar). Σε περίπτωση που δεν το επιθυμείτε, το προσωπικό του ξενοδοχείου έχει το δικαίωμα να σας αδειάσει το ψυγείο, να σας κλειδώσουν το τηλέφωνο ώστε να μην είναι εφικτό να κάνετε κλήσεις ακόμα και να μην σαν παρέχουν διαμονή.
Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς υπάρχουν σε κάποια ξενοδοχεία τα λεγόμενα υποχρεωτικά εορταστικά δείπνα (Gala Dinner). Για την αξία τους ενημερώνεστε εκ των προτέρων, ενώ είναι πληρωτέα στην Αθήνα.

Πούλμαν:. Οι θέσεις στο πούλμαν αλλάζουν ανάλογα με τη διάρκεια της εκδρομής. Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται μπορεί να αλλάξουν κατά την διάρκεια της εκδρομής. Η αλλαγή των θέσεων είναι υποχρεωτική κάθε μέρα, από όλους τους ταξιδιώτες χωρίς καμιά εξαίρεση.

Διατροφή: Στην επιλογή ημιδιατροφής (πρωινό και ένα κυρίως γεύμα) η επιλογή μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος γίνεται από την Εταιρία ανάλογα με το πρόγραμμα κάθε μέρας. Η εστίαση των εκδρομέων γίνεται ομαδικά. Τα ποτά δεν περιλαμβάνονται στην τιμή όσο αναφορά τα γεύματα που προσφέρονται στην διάρκεια της εκδρομής.

Αρχηγός / Συνοδός
Τα οργανωμένα μας σε γκρουπ ταξίδια συνοδεύονται από έμπειρο και γλωσσομαθή συνεργάτη, ο οποίος φροντίζει για την ομαλή εκτέλεση του προγράμματος και α) παραλαμβάνει το γκρουπ από την ημέρα αναχώρησης έως την ημέρα επιστροφής στην Ελλάδα ή β)παραλαμβάνει το γκρουπ στο σταθμό της πρώτης διανυκτέρευσης και το παραδίδει στο σταθμό της τελευταίας διανυκτέρευσης, ανάλογα με το πρόγραμμα της εκδρομής. Κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων, ο Αρχηγος/Συνοδος λειτουργεί ως μεταφραστής του τοπικού αγγλόφωνου ξεναγού. Εντός του αεροσκάφους ο αρχηγός – συνοδός δεν έχει περισσότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε άλλο ταξιδιώτη, γι΄ αυτό και τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες κατά τη διάρκεια της πτήσης θα πρέπει να ζητηθούν μόνο από την αεροπορική εταιρία, όπως αυτές καθορίζονται από τη Συνθήκη της Βαρσοβίας.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του αρχηγου/συνοδου κατά την διάρκεια της εκδρομής λόγω έκτακτων περιστάσεων

Σε ορισμένες περιπτώσεις η συνοδεία πραγματοποιείται με τοπικούς αντιπροσώπους. Οι τοπικοί αντιπρόσωποι συναντούν τον πελάτη συνήθως στο ξενοδοχείο διαμονής του κατόπιν συνεννόησης και του δίνουν τις βασικές πληροφορίες και κατευθύνσεις για τον προορισμό. Στις αρμοδιότητες των τοπικών αντιπροσώπων δεν περιλαμβάνεται:

– η παραλαβή και η μεταφορά του γκρουπ από και προς το αεροδρόμιο στον εκάστοτε προορισμό η οποία πραγματοποιείται με τοπικό αγγλόφωνο ξεναγό.
– Η συμμετοχή του στις ξεναγήσεις και στις προαιρετικές εκδρομές του

Διαθεσιμότητα:
Στα ατομικά πακέτα (μεμονωμένοι ταξιδιώτες) οι τυχόν ειδικές προτιμήσεις των πελατών(requests) σε αεροπορικές εταιριες/ξενοδοχεια/λοιπες υπηρεσίες είναι δυνατές κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας με τους προμηθευτές. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας τους, η εταιρία δύναται να προσφέρει εφάμιλλα προϊόντα ισόποσης η μεγαλύτερης αξίας. O Πελάτης έχει δικαίωμα να δεχτεί τα εφάμιλλα προϊόντα και να πληρώσει οποία τυχόν επιβάρυνση προκύψει η να ακυρώσει και η εταιρία να του επιστρέψει ολόκληρο το καταβληθέν πόσον μείον διαχειριστικών εξόδων.

Όσα ταξίδια εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας ως ΒΟΟΚ ΝΟW σημαίνει ότι η αναχώρηση έχει συμμετοχές και έχει μεγάλες πιθανότητες να διεξαχθεί. Τελική απάντηση για το αν θα διεξαχθεί η εκδρομή σας ανακοινώνεται 7 η 8 ημέρες πριν την αναχώρηση. Τα υπόλοιπα ταξίδια που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι κατόπιν ζήτησης.

10. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σύμφωνα με την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία (Π.Δ.336/1996) η CEL TOURS A.E. έχει προβεί στην ασφάλιση της επαγγελματικής της ευθύνης για την κάλυψη της μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, εκ μέρους της, καθώς και για την επιστροφή των καταβληθέντων και των επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. .(GENERALI Αρ.Ασφαλιστηριου:ΤΗΕ-10647559)

Για όλα τα παραπάνω καθώς και για τυχόν αλλαγές στο όνομα της
ασφαλιστικής εταιρίας και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ενημερώνεστε πριν από τη σύναψη της ταξιδιωτικής σύμβασης
Η ανωτέρω ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ουδεμία σχέση έχει με την ταξιδιωτική ασφάλιση και, προφανώς δεν καλύπτει ατυχήματα, προβλήματα υγείας κ.λ.π..
Η Εταιρία μας προτείνει και συνιστά στους ταξιδιώτες ένα προαιρετικό πακέτο ταξιδιωτικής ασφάλειας με εξαιρετικά χαμηλό πρόσθετο κόστος. Μπορείτε να απολαύσετε το ταξίδι σας χωρίς άγχος για τις οικονομικές επιπτώσεις τυχόν αναπάντεχων – δυσάρεστων γεγονότων. Οι καλύψεις του πακέτου αυτού αναφέρονται στον ένθετο τιμοκατάλογο, το δε κόστος πληρώνεται με την προκαταβολή της συμμετοχής.

11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως και να υπογράφονται από αυτόν που έκανε την αρχική κράτηση. Η ακύρωση ισχύει από την ημέρα που θα παραληφθεί το έγγραφο αίτημα από την Εταιρεία μας. Η ακύρωση συμμετοχής υπόκειται στα παρακάτω ακυρωτικά κατ΄άτομο(εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο πρόγραμμα-τιμοκατάλογο της εκδρομής), ανάλογα με τη χρονική στιγμή της ακύρωσης:

Ακύρωση συμμετοχής 21 – 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση: ακυρωτικά 35% της αξίας της εκδρομής

Ακύρωση συμμετοχής 14 – 5 ημέρες πριν από την αναχώρηση: ακυρωτικά 75% της αξίας της εκδρομής.

Ακύρωση συμμετοχής 4 ημέρες πριν από την αναχώρηση: ακυρωτικά 100% της αξίας της εκδρομής.

Ακυρωτικά επιβάλλονται έστω και αν ακυρώνοντας το ταξίδι σας επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο ίδιο ακριβώς ταξίδι, αλλά σε μελλοντική αναχώρηση.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, έχετε το δικαίωμα να εκχωρήσετε το ταξίδι σας (ισχύει για ταξίδια χωρίς έξτρα διαδικασίες, βίζα κ.α.) σε τρίτο πρόσωπο μέχρι 5 μέρες πριν από την αναχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) πληρούνται οι όροι συμμετοχής, το δε τρίτο από εσάς πρόσωπο αποδέχεται γραπτώς τους όρους της παρούσας

β) οποιαδήποτε έξοδα δημιουργηθούν από την εκχώρηση αυτή θα καταβληθούν στην Εταιρία μας,
γ) ότι οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς (αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία κλπ.) θα αποδεχθούν την αλλαγή αυτή, και

δ)δεν δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή πραγματοποίηση της εκδρομής.

Συμφωνείται δια του παρόντος ότι ο πελάτης θα οφείλει στην Εταιρεία ως ελάχιστη αμοιβή για τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες το ποσό των 70 Ευρώ κατά άτομο(διαχειριστικά έξοδα). Η ως άνω αμοιβή, για την οποία θα εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών, εισπράττεται μόνο στην περίπτωση που ο πελάτης τελικά δεν πραγματοποιήσει το ταξίδι και δεν οφείλει ακυρωτικά και αποτελεί την ελάχιστη αμοιβή της Εταιρείας για την παροχή εκ μέρους της υπηρεσιών.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Η σύμβαση μεταξύ του ταξιδιώτη και της εταιρίας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικώς αρμόδια για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από τη σύμβαση αυτή είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Σε περίπτωση ακύρωσης ενός όρου, οι υπόλοιποι όροι της παρούσης εξακολουθούν να ισχύουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το παρόν δελτίο πρέπει να υπογραφεί από τον ίδιο τον πελάτη.

Η συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε από τα ταξίδια μας, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων. Οι όροι της σύμβασης μεταξύ εταιρίας και ταξιδιώτη δεν δύνανται να τροποποιηθούν, συμπληρωθούν η ερμηνευθούν παρά μόνο εγγράφως.

Διάβασα τους όρους συμμετοχής, τους οποίους αποδέχομαι εκ μέρους όλων των ταξιδιωτών που αναφέρονται στο δελτίο εγγραφής και είμαι εξουσιοδοτημένος/ η για την εγγραφή τους στο παρόν ταξίδι.

Ο Πελάτης

(Υπογραφή)